Thông tin đề

Thi online: Đề kiểm tra các quy luật di truyền - Mỗi gen trên một NST, Đề 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 76 8.75 35 12:13 30/05/2019 2692
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 52 7 28 09:36 04/03/2019 7711
3 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 30 5.25 21 09:55 24/06/2019 3383
4 foto 100907 - Dang Niê 33 4 16 09:14 14/06/2019 4001
5 foto 211416 - bachphi99 12 2.25 9 04:05 16/06/2019 1267
6 foto 217790 - giaptuyenbg 0 1.25 5 11:27 25/04/2019 4363
7 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 4 0.5 2 10:11 06/04/2019 1603