Thông tin đề

PLUS-VC03.Bài 1: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244931 - Nguyễn Diễm 39 10 10 08:20 16/02/2020 2551
2 foto 244652 - Thịnh Doãn 39 10 10 10:35 20/02/2020 1640
3 foto 84513 - Thục Thi 30 8 8 06:30 18/02/2020 3516
4 foto 207578 - Event Horizon 19 6 6 09:30 19/02/2020 13313
5 foto 239408 - Fighting Both 7 2 2 05:46 22/02/2020 5324
6 foto 245015 - haitthuy19 7 2 2 05:44 24/02/2020 1389
7 foto 119074 - HHHBros 4 1 1 08:58 16/02/2020 1342
8 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 1071
9 foto 253834 - 0383805276 0 0 0 04:04 14/02/2020 995
10 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 09:35 15/02/2020 5622