Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.04.05. Bài toán THỦY PHÂN CHẤT BÉO & ĐỐT CHÁY
Lớp

12

Số câu

48 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:05
24/07/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp