Danh sách đề

Tên đề Môn Lớp Loại đề thi Giá Ngày thi Hành động
ĐỀ THI THỬ LỚP 12
Thành Công
Sinh học Lớp 12 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về quá trình hấp thu nước và ion khoáng ở rễ
MaiKa2017
Sinh học Lớp 11 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về tính số mạch cũ và số mạch mới
MaiKa2017
Sinh học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về gen
MaiKa2017
Sinh học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về ADN, ARN, protein, gen, mã di truyền
Thầy THỊNH NAM
Sinh học Lớp 12 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về mã di truyền
MaiKa2017
Toán học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Đề: Tiếp tuyến tổng hợp
Tiến Nguyễn
Toán học Lớp 12 0 Kin 12:00 AM 15/03/2017 Vào thi
Luyện tập về protein
MaiKa2017
Toán học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về tính số Nucleotit môi trường cung cấp
MaiKa2017
Sinh học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về thành phần hoá học của ADN
Thầy THỊNH NAM
Sinh học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi