super-plus: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NÂNG CAO - MÔN: VẬT LÍ

super-plus: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NÂNG CAO - MÔN: VẬT LÍ

Xem thêm

Nhận KIN ngay khi giới thiệu bạn bè đăng ký khóa học

 • CHUYÊN ĐỀ 1: CHINH PHỤC CÂU KHÓ PHẦN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
  Giá: 200,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • CHUYÊN ĐỀ 2: CHINH PHỤC CÂU KHÓ PHẦN SÓNG CƠ
  Giá: 200,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • CHUYÊN ĐỀ 3: CHINH PHỤC CÂU KHÓ PHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
  Giá: 200,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • CHUYÊN ĐỀ 4: CHINH PHỤC CÁC CÂU KHÓ VỀ ÁNH SÁNG - HẠT NHÂN
  Giá: 100,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • CHUYÊN ĐỀ 5: CHINH PHỤC CÁC BÀI TẬP KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM
  Giá: 100,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật