Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHÓA 2K2: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K2: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 2: Các dạng bài tập nâng cao NITƠ - PHOTPHO

11NC.02.02. Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng axit nitric không tạo muối amoni (Phần 1)

45 phút    2480 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC