Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHÓA 2K2: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K2: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 2: Các dạng bài tập nâng cao NITƠ - PHOTPHO

11NC.02.05. Phương pháp giải bài toán axit nitric có tạo muối amoni

45 phút    1682 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC