Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

Khóa 2k4: Học tốt lớp 10 - môn: sinh học

Khóa 2k4: Học tốt lớp 10 - môn: sinh học

Chuyên đề 3: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 02: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Ngày phát hành 00:00, 13-08-2019

30 phút    705 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC