CƠ SỞ KIẾN THỨC TOÁN 12

CƠ SỞ KIẾN THỨC TOÁN 12

VÀO HỌC

SỐ PHỨC

Bài 2: Căn bậc 2, căn bậc 3, giải phương trình số phức

30 phút    786 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC