KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 10: ĐƯỜNG TRÒN

Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

45 phút    88 lượt xem

Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC