Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 4: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ (Kiến thức Sinh học 12)

Bài 4: Phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - Phần 2

30 phút    48 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC