CƠ SỞ KIẾN THỨC TOÁN 12

CƠ SỞ KIẾN THỨC TOÁN 12

VÀO HỌC

HÀM SỐ VÀ BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 7: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất phần 2: Bài toán tối ưu

30 phút    859 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC