SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

CHUYÊN ĐỀ 6: DTH QUẦN THỂ, DTH NGƯỜI, ỨNG DỤNG DTH (Kiến thức Sinh học 12)

Bài 8: Di truyền y học và bảo vệ vốn gen của loài người

Ngày phát hành 00:00, 30-09-2019

45 phút    4 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC