Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - Môn: HOÁ HỌC

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - Môn: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

HC 4. AMIN – AMINO AXIT – PEPTIT – PROTEIN

HC 4.2. Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT

40 phút    263 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC