Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - Môn: HOÁ HỌC

KHOÁ: LUYỆN THI CẤP TỐC - THPT QG 2019 - Môn: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

HC 4. AMIN – AMINO AXIT – PEPTIT – PROTEIN

HC 4.7. Phương pháp giải bài toán thuỷ phân peptit (2)

40 phút    53 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC