Thư viện câu hỏi đề thi

 • (ID: 168413)
  Cho anilin tác dụng với dung dịch nước brom 3% (khối lượng riêng là 1,3 g.ml-1). Thể tích nước brom tối thiểu cần để điều chế 33 gam 2,4,6-tribromanilin là

  Chi tiết


 • (ID: 168412)
  Cho nước brom tác dụng vừa đủ với m gam anilin thu được 33 gam kết tủa trắng (phản ứng hoàn toàn), giá trị của m thu được là

  Chi tiết


 • (ID: 168411)
  Đem nung nóng 37 gam Mg(NO3)2 sau một thời gian dừng lại làm nguội rồi cân thấy khối lượng chất rắn thu được nặng 26,2 gam. Khối lượng muối Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là

  Chi tiết


 • (ID: 168410)

  Nhiệt phân hoàn toàn 40,4 gam KNO3. Thể tích khí (lít) thu được ở đktc là

  Chi tiết


 • (ID: 168409)
  Nhiệt phân hoàn toàn 34,78 gam một muối nitrat kim loại, sau phản ứng thu được 13,16 lít hỗn hợp khí X (đktc) và 9,4 gam chất rắn Y. Công thức của muối nitrat là

  Chi tiết


 • (ID: 168408)
  Nhiệt phân hoàn toán 16,25 gam một muối nitrat, sau phản ứng thu được 10,05 gam kim loại. Công thức của muối nitrat là
  (cho: Ag = 108; Au = 197; Hg = 201; Pb = 207)

  Chi tiết


 • (ID: 168407)

  Tiến hành nung 11,73 gam muối nitrat của một kim loại kiềm thu được 9,01 gam muối nitrit. Công thức phân tử của muối nitrat là

  Chi tiết


 • (ID: 168406)

  Nhiệt phân 43,56 gam Fe(NO3)2 trong chân không đến phản ứng hoàn toàn. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

  Chi tiết


 • (ID: 168405)
  Tiến hành nung 8,585 gam muối nitrat của một kim loại kiềm thu được 6,969 gam muối nitrit. Công thức phân tử của muối nitrat là

  Chi tiết


 • (ID: 168404) Nhiệt phân hoàn toàn 4,7 gam muối nitrat của kim loại M thu được 2 gam chất rắn. Công thức của muối là

  Chi tiết