Thư viện câu hỏi đề thi

 • (ID: 186968)
  Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,03 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,15M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,25M và KOH 0,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?

  Chi tiết


 • (ID: 186967)
  Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y chứa (m + 15,4) gam muối. Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl thì thu được dung dịch Z chứa (m + 18,25) gam muối. Giá trị của m là:

  Chi tiết


 • (ID: 186966)
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucozơ, saccarozơ và xenlulozơ cần dùng vừa 13,44 lít khí oxi (đktc) thì thu được 12,6 gam nước. Giá trị của m là

  Chi tiết


 • (ID: 186965)

  Chi tiết


 • (ID: 186964) Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm chuyển dịch cân bằng của hệ phản ứng?

  Chi tiết


 • (ID: 186963) Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

  Chi tiết


 • (ID: 186962) Phát biểu nào sau đây về một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng là sai?

  Chi tiết


 • (ID: 186961)

  Cho các cân bằng sau:

  (I) 2HI (g) ⇌ H2 (g) + I2 (g);                                             (II) CaCO3 (r) ⇌ CaO (r) + CO2 (g);

  (III) FeO (r) + CO (g) ⇌ Fe (r) + CO2 (g);                       (IV) 2SO2 (g) + O2 (g) ⇌ 2SO3 (g).

  Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là

  Chi tiết


 • (ID: 186960)

  Chi tiết


 • (ID: 186959)

  Chi tiết