Thư viện câu hỏi đề thi

 • (ID: 159893) Cho m gam hỗn hợp gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp muối X gồm C17HxCOONa, C17HyCOONa và C15H31COONa (có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 2 : 2). Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ 2,235 mol O2, thu được Na2CO3, H2O và 1,535 mol CO2. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

  Chi tiết


 • (ID: 159892) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 100 gam dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu được 15,344 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có khối lượng 31,35 gam và dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là

  Chi tiết


 • (ID: 159891) Cho hai axit cacboxylic X, Y đều đơn chức, mạch hở (trong phân tử X, Y chứa không quá 2 liên kết pi và 46 < MX < MY); Z là trieste được tạo bởi X, Y và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp E chứa X, Y và Z cần dùng 0,52 mol O2. Mặt khác, cho 0,32 mol E làm mất màu tối đa 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Cho 20,04 gam E tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm hai muối F1 và F2 (khối lượng mol của muối F1 nhỏ hơn khối lượng mol của muối F2. Phần trăm khối lượng của F1 trong F gần nhất với giá trị nào sau đây?

  Chi tiết


 • (ID: 159890)

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Tất cả protein đều tan được trong nước tạo thành dung dịch keo.

  (b) Protein được tạo nên từ chuỗi các polipeptit kết hợp lại với nhau.

  (c) Axit glutamic có tính chất lưỡng tính.

  (d) Dung dịch protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

   (e) Có thể phân biệt Gly-Ala và Gly-Ala-Gly bằng phản ứng màu biure.

   (g) H2NCH2CONHCH2CH2CONHCH(CH3)COOH là một tripeptit.

  Số phát biểu đúng là

  Chi tiết


 • (ID: 159889)

  Cho các chất hữu cơ X, Y, Z, T, E thỏa mãn các phương trình hóa học sau:

  (1) X + 3NaOH C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O            

  (2) Y + 2NaOH T + 2Na2CO3                                 

  (3) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Z + …   

  (4) Z + NaOH E +...                                                           

  (5) E + NaOH  T + Na2CO3                           

  Công thức phân tử của X là công thức nào sau đây?

  Chi tiết


 • (ID: 159888)

  Cho các phát biểu sau:

        (a) Dùng giấm ăn hoặc một số loại quả chua để khử mùi tanh của cá.

        (b) Este isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.

        (c) Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.

        (d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi lớn hơn cao su thiên nhiên.

        (e) Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột, thu được dung dịch màu xanh tím.

        (g) Có hai chất trong các chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic tác dụng được với dung dịch NaOH.

  Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

  Chi tiết


 • (ID: 159887) Cho 0,2 mol chất X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với 0,3 mol dung dịch NaOH đun nóng, thu được chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

  Chi tiết


 • (ID: 159886) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3 và FeCl2 thu được kết tủa X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch chứa muối

  Chi tiết


 • (ID: 159885)

  Cho các phản ứng hóa học sau :

               Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu          

  Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

  Nhận xét nào sau đây không đúng?

  Chi tiết


 • (ID: 159884) Nung 6 gam hỗn hợp Mg, Fe trong không khí thu được 10,8 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là

  Chi tiết