Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

Thư viện câu hỏi đề thi

 • (ID: 127820) Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen AaBb đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử ab được tạo ra từ cơ thể này là

  Chi tiết


 • (ID: 127819) Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh cho đời con có kiểu hình chỉ mang một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là

  Chi tiết


 • (ID: 127818) Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
  I. Thực vật C4 có năng suất thấp hơn thực vật C3.
  II. Khí khổng của các loài thực vật CAM đóng vào ban đêm và mở vào ban ngày.
  III. Quá trình quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.
  IV. Thực vật C3 có 2 lần cố định CO2 trong pha tối.

  Chi tiết


 • (ID: 127817) Gen A có chiều dài 153 nm và có 1169 liên kết hidro bị đột biến thành gen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi 2 lần liên tiếp tạo ra các gen. Trong hai lần nhân đôi môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại A và 1617 nuclêôtit loại G. Dạng đột biến xảy ra với gen A là

  Chi tiết


 • (ID: 127816) Cho phép lai ♀ ♂Y . Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%, giữa D và E không có hoán vị gen. Theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau?
  I. Tỉ lệ cá thể con mang A, B và có cặp nhiễm sắc thể giới tính là  là 7,5%.
  II. Giao tử AB  chiếm 10%
  III. Cơ thể cái giảm phân cho tối đa 8 loại giao tử
  IV. Tỉ lệ cá thể con có kiểu hình đồng lặn là 2,5%.

  Chi tiết


 • (ID: 127815) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

  Chi tiết


 • (ID: 127814) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

  Chi tiết


 • (ID: 127813) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  Chi tiết


 • (ID: 127812) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  Chi tiết


 • (ID: 127811)

  một loài thực vật, màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; chiều cao cây do hai cặp gen B,b và D,d cùng quy định. Cho cây (P) thân cao, hoa đỏ dị hợp về cả ba cặp gen lai với cây đồng hợp lặn về cả ba cặp gen trên, thu được đời con gồm: 140 cây thân cao, hoa đỏ; 360 cây thân cao, hoa trắng; 640 cây thân thấp, hoa trắng; 860 cây thân thấp, hoa đỏ. Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?
  I. Tính trạng màu sắc hoa và tính trạng chiều cao cây tuân theo quy luật di truyền liên kết hoàn toàn
  II. Kiểu gen của cây (P) có thể là Aa
  III. Đã xảy ra hoán vị gen ở cây (P) với tần số 28%.
  IV. Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ dị hợp cả 3 cặp gen ở đời con là 7%.

  Chi tiết