Thư viện câu hỏi đề thi

 • (ID: 180028)
  Để tráng một số lượng gương soi có diện tích bề mặt 0,35 m2 với độ dày 0,1 μm người ta đun nóng dung dịch chứa 30,6 gam glucozơ với một lượng dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Biết rằng khối lượng riêng của bạc là 10,49 g/cm3, hiệu suất phản ứng tráng gương là 80% (tính theo glucozơ) và thể tích lớp bạc trên một tấm gương được tính theo công thức V = S.d (S là diện tích bề mặt, d là độ dày của lớp bạc). Số lượng gương soi tối đa sản xuất được là

  Chi tiết


 • (ID: 180027)
  Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau:

  Thời gian (s)

  mcatot tăng

  Anot

  mdung dịch giảm

  3088

  m gam

  Khí Cl2 duy nhất

  10,80 gam

  6176

  2m gam

  Khí thoát ra

  18,30 gam

  t

  2,5m gam

  Khí thoát ra

  22,04 gam

  Giá trị của t là

  Chi tiết


 • (ID: 180026)
  Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn, dòng điện có cường độ ổn định) dung dịch chứa m gam hỗn hợp KCl và CuSO4, sau một thời gian, thu được dung dịch Y. Tùy thuộc vào thời gian điện phân mà dung dịch Y có thể hòa tan tối đa các lượng bột nhôm oxit khác nhau. Kết quả thu được như sau:

  Thời gian điện phân (h)

  1

  2

  3

  4

  Khối lượng Al2O3 bị hòa tan (gam)

  0,00

  5,10

  12,75

  15,30

  Biết rằng dung dịch thu được sau khi hòa tan Al2O3 có chứa muối aluminat. Giá trị của m là

  Chi tiết


 • (ID: 180025)
  Crackinh pentan một thời gian thu được 2,688 lít hỗn hợp khí X gồm 7 hiđrocacbon. Thêm 6,72 lít khí H2 vào X rồi nung với Ni đến phản ứng hoàn toàn thu được 8,4 lít hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào nước vôi trong dư, phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của m là:

  Chi tiết


 • (ID: 180024)
  Ở 20°C, độ tan của Ca(OH)2 trong nước là 1,73 g/lít (nghĩa là hòa tan 1,73 gam Ca(OH)2 vào 1 lít nước sẽ thu được dung dịch bão hòa). Để trung hòa 200 ml dung dịch Ca(OH)2 bão hòa ở 20°C cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl xM. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x gần với giá trị nào nhất dưới đây?

  Chi tiết


 • (ID: 180023)
  Tiến hành 3 thí nghiệm hấp thụ khí CO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được mô tả theo bảng sau:

  Thực hiện thí nghiệm

  Thí nghiệm 1

  Thí nghiệm 2

  Thí nghiệm 3

  Số mol CO2 (mol) bị hấp thụ

  0,08

  0,16

  0,25

  Khối lượng (gam) chất tan trong dung dịch thu được

  11,42

  9,56

  13,7

  Giá trị của (x – y) là

  Chi tiết


 • (ID: 180022)
  Tiến hành 2 thí nghiệm hấp thụ khí CO2 vào dung dịch chứa 10x mol NaOH và 5x mol Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được mô tả theo bảng sau:

  Thực hiện thí nghiệm

  Thí nghiệm 1

  Thí nghiệm 2

  Số mol CO2 (mol) bị hấp thụ

  0,15

  0,2

  Khối lượng (gam) chất tan trong dung dịch thu được

  m

  m  +  5,1

  Khối lượng (gam) kết tủa thu được

  m1

  m2

  Giá trị của (m1 – m2) là

  Chi tiết


 • (ID: 180021)
  Tiến hành 2 thí nghiệm hấp thụ khí CO2 vào dung dịch chứa 8x mol NaOH và 12x mol Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được mô tả theo bảng sau:

  Thực hiện thí nghiệm

  Thí nghiệm 1

  Thí nghiệm 2

  Số mol CO2 (mol) bị hấp thụ

  0,19

  0,24

  Khối lượng (gam) chất tan trong dung dịch thu được

  m

  m  +  7,1

  Giá trị của m là

  Chi tiết


 • (ID: 180020)
  Tiến hành 3 thí nghiệm hấp thụ khí CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm x mol NaOH và y mol Ba(OH)2, kết quả thí nghiệm được mô tả theo bảng sau:

  Thực hiện thí nghiệm

  Thí nghiệm 1

  Thí nghiệm 2

  Thí nghiệm 3

  Số mol CO2 bị hấp thụ

  0,12

  0,24

  0,36

  Khối lượng (gam) chất tan

  trong dung dịch thu được

  28,23

  7,71

  10,12

  Khối lượng kết tủa thu được ở thí nghiệm 3 là

  Chi tiết


 • (ID: 180019)
  Hấp thụ khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được phụ thuộc vào thể tích CO2 như sau:

  Thể tích khí CO2 bị hấp thụ (lít)

  V

  2V

  3V

  Khối lượng kết tủa (gam) thu được

  m

  1,2m

  m

  Giá trị của V là:

  Chi tiết