Thư viện câu hỏi đề thi

 • (ID: 142201) Cho 8 gam CaC2 lẫn 20% tạp chất trơ tác dụng với nước thu được một lượng C2H2. Chia lượng C2H2 này làm hai phần:

  • Phần một: Cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 9,6 gam kết tủa.

  • Phần hai: Trộn với 0,24 gam H2 được hỗn hợp X. Nung nóng hỗn hợp X với bột Ni thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

  +) Phần (1): Cho qua bình đựng Br2 dư còn lại 784 ml khí thoát ra ở đktc.

  +) Phần (2): Cho qua AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa.

  Biết % số mol C2H2 chuyển hóa thành C2H6 bằng 1,5 lần C2H2 chuyển thành C2H4. Giá trị của m là

  Chi tiết


 • (ID: 142200) Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Cho m gam X vào bình kín có chứa một ít bột Ni làm xúc tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được một dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình đựng lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam brom phản ứng. Mặt khác, cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư trong CCl4, thấy có 64 gam brom phản ứng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

  Chi tiết


 • (ID: 142199) Hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C3H4. Nếu cho 26,8 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 29,4 gam kết tủa. Nếu cho 8,4 lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng với dung dịch brom thì thấy có 54 gam brom phản ứng. % thể tích CH4 trong hỗn hợp X là

  Chi tiết


 • (ID: 142198) Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm metan, etin, propen thu được 3,52 gam CO2. Mặt khác, khi cho 448 ml hỗn hợp khí F (đktc) đi qua dung dịch nước brom dư thì chỉ có 4 gam brom phản ứng. Phần trăm thể tích metan, etin, propen trong hỗn hợp F lần lượt là (%):

  Chi tiết


 • (ID: 142197) Hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C3H4. Nếu cho 13,4 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 14,7 gam kết tủa. Nếu cho 16,8 lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng với dung dịch brom thì thấy có 108gam brom phản ứng. % thể tích CH4 trong hỗn hợp X là:

  Chi tiết


 • (ID: 142196) Cho hỗn hợp X gồm metan, axetilen, propen. Đốt cháy hoàn toàn 33 gam hỗn hợp X thì thu được 37,8 gam nước. Mặt khác, 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 50 gam brom. Phần trăm thể tích của axetilen có trong X là

  Chi tiết


 • (ID: 142195) Hỗn hợp X có khối lượng 14,46 gam gồm Al và Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần:

  • Phần 1: hòa tan trong dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lit khí H2.

  • Phần 2: Hòa tan trong dung dịch axit H2SO4 loãng dư thu được 3,136 lít khí H2.

  Khối lượng của Al trong X là:

  Chi tiết


 • (ID: 142194)  Một tế bào sinh dục đực của 1 loài động vật (2n = 24) nguyên phân 3 đợt ở vùng sinh sản rồi chuyển qua vùng sinh trưởng và chuyển qua vùng chín rồi tạo ra tinh trùng. Số lượng tinh trùng bằng

  Chi tiết


 • (ID: 142193) Cơ chế dẫn đến sự hoán vị gen trong giảm phân là:

  Chi tiết


 • (ID: 142192) Question 25

  Chi tiết