Thư viện câu hỏi đề thi

 • (ID: 145240) Điện phân 400 ml dung dịch gồm NaCl; HCl và CuSO4 0,02M với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện là 1,93A. Coi thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình điện phân. Chỉ số pH theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị sau đây:

  Giá trị của x trong hình vẽ là

  Chi tiết


 • (ID: 145239) X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở (MX < MY); Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là

  Chi tiết


 • (ID: 145238) Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C7H13N3O4), trong đó Y là muối của axit đa chức, Z là tripeptit. Cho 27,2 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 0,1 mol hỗn hợp 2 khí. Mặt khác 27,2 gam E phản ứng với dung dịch HCl thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

  Chi tiết


 • (ID: 145237)

  Cho các phát biểu

  (1) Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit.

  (2) Dung dịch lysin làm quì tím hóa xanh.

  (3) Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu canh cua là do sự đông tụ protein.

  (4) Trong phân tử peptit (mạch hở) có chứa nhóm NH2 và COOH.

  (5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều có cùng thành phần nguyên tố.

  Số phát biểu đúng là

  Chi tiết


 • (ID: 145236) Chất hữu cơ X có công thức phân tử C9H17O4N, trong phân tử chứa hai loại nhóm chức. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X là

  Chi tiết


 • (ID: 145235)

  Cho các nhận định sau:

  (1) Peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên có thể cho phản ứng màu biure với Cu(OH)2/OH-.

  (2) Lipit không hòa tan trong nước.

  (3) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

  (4) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu hồng.

  (5) Dầu ăn hoặc mỡ ăn đều nhẹ hơn nước.

  (6) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu.

  Số nhận định đúng là

  Chi tiết


 • (ID: 145234) Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ a mol O2, thu được a mol H2O. Mặt khác, cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

  Chi tiết


 • (ID: 145233) Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch X 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 - 2 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm thu được hợp chất màu tím. Chất X là

  Chi tiết


 • (ID: 145232) Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X:

  Chi tiết


 • (ID: 145231) Ở nhiệt độ cao, khí H2 khử được oxit nào sau đây?

  Chi tiết