Thư viện câu hỏi đề thi

 • (ID: 180742)
  Hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2. Cho 4,21 mol X tác dụng hết với 149,04 gam kim loại M, thu được 369,95 gam chất rắn chỉ chứa oxit và muối clorua. Kim loại M là

  Chi tiết


 • (ID: 180741)
  Cho 20 gam hỗn hợp Fe, Zn, Mg tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn X. Lượng chất rắn X phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 2M, thu được 2,24 lít khí bay ra. Giá trị của m là

  Chi tiết


 • (ID: 180740) Thiết bị chụp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) sử dụng nitrogen lỏng để làm mát nam châm siêu dẫn. Nitrogen lỏng sôi ở -195,80C. Dự đoán nhiệt độ sôi của oxygen lỏng sẽ cao hay thấp hơn so với nitrogen lỏng? Giải thích.

  Chi tiết


 • (ID: 180739)

  Hãy giải thích sự biến đổi về nhiệt độ nóng chảy của dãy hydrogen halide sau:

  Chi tiết


 • (ID: 180738) Hãy giải thích sự khác nhau về nhiệt độ sôi của butane và isobutane.

  Chi tiết


 • (ID: 180737)

  Giải thích xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các nguyên tố khí hiếm trong Bảng 11.1.

  Chi tiết


 • (ID: 180736)

  Ở điều kiện thường, các khí hiếm tồn tại ở dạng khí đơn nguyên tử. Hãy giải thích sự biến đổi nhiệt độ sôi của các khí hiếm từ He đến Rn theo số liệu trong bảng sau:

  Chi tiết


 • (ID: 180735) Hãy giải thích lí do khác nhau về nhiệt độ sôi của các cặp chất có cùng số electron sau đây: CH3-CH3 (184,5K) và CH3-F (194,7K).

  Chi tiết


 • (ID: 180734) Vì sao HF có tính acid yếu hơn rất nhiều so với HCl? Biết rằng tính acid của 1 chất càng mạnh nếu phân tử đó càng dễ phân li thành ion H+.

  Chi tiết


 • (ID: 180733) Trong hai chất ammonia (NH3) và phosphine (PH3), theo em chất nào có nhiệt độ sôi và độ tan trong nước lớn hơn? Giải thích.

  Chi tiết