Thư viện câu hỏi đề thi

 • (ID: 173017)

  Chi tiết


 • (ID: 173016)

  Chi tiết


 • (ID: 173015)

  Chi tiết


 • (ID: 173014)

  Chi tiết


 • (ID: 173013)

  Chi tiết


 • (ID: 173012)
  Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong O2, thu được 23,9 gam hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được dung dịch chứa 77,55 gam hỗn hợp muối trung hòa, đồng thời có 8,96 lít khí H2 thoát ra (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

  Chi tiết


 • (ID: 173011)

  Chi tiết


 • (ID: 173010)
  Hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C9H10O2 và đều chứa vòng benzen. Khi xà phòng hóa hoàn toàn 30 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hơi chất hữu cơ Y và m gam chất rắn Z gồm các hợp chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 18,816 lít khí CO2 (đktc) và 8,64 gam nước. Giá trị của m là

  Chi tiết


 • (ID: 173009)
  Thực hiện thí nghiệm điều chế chất X theo các bước sau:
  Ø Bước 1: Cho đinh sắt đã đánh thật sạch vào ống nghiệm 1.
  Ø Bước 2: Rót vào ống nghiệm này 3 - 4 ml dung dịch HCl loãng, đun nhẹ.
  Ø Bước 3: Lấy vào ống nghiệm 2 từ 4 - 5 ml dung dịch NaOH, đun sôi.
  Ø Bước 4: Rót nhanh 2 - 3 ml dung dịch FeCl2 ở ống nghiệm 1 vào ống nghiệm 2.
  Cho các nhận xét sau:
  (1) Chất X là Fe(OH)3.
  (2) Ở bước 2 trong ống nghiệm có sủi bọt khí không màu.
  (3) Ở bước 3 phải đun sôi kĩ dung dịch NaOH để đẩy hết khí oxi hòa tan trong dung dịch.
  (4) Ở bước 4 thu được kết tủa màu xanh lam.
  (5) Ở bước 4, để thí nghiệm xảy ra nhanh hơn cần lắc đều ống nghiệm.
  (6) Để bảo quản dung dịch FeCl2 có thể thêm một đinh sắt sạch vào ống nghiệm chứa dung dịch.
  Số nhận xét đúng là

  Chi tiết


 • (ID: 173008)
  Hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ, tinh bột và xenlulozơ. Đốt cháy hoàn toàn 45,9 gam X cần dùng vừa đủ 51,84 gam O2. Mặt khác, nếu đun nóng 45,9 gam X với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì khối lượng Ag thu được tối đa là m gam. Giá trị của m gần nhất với

  Chi tiết