Thư viện câu hỏi đề thi

 • (ID: 156269) Thí nghiệm xác định định tính nguyên tố cacbon và hiđro trong phân tử saccarozơ được tiến hành theo các bước sau:

  Bước 1: Trộn đều khoảng 0,2 saccarozơ với 1 đến 2 gam đồng (II) oxit sau đó cho hỗn hợp vào ppngs nghiệm khô (ống số 1) rồi thêm tiếp khoảng 1 gam đồng (II) oxit để phủ kín hỗn hợp. Nhồi một nhím bông có rắc bột CuSO4 khan vào phần trên ống số 1 rồi nút bằng nút cao su có ống dẫn khí.

  ♦ Bước 2: Lắp ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào dung dịch Ca(OH)2 đựng trong ống nghiệm (ống số 2).

  ♦ Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ, sau đó đun tập trung vào phần có hỗn hợp phản ứng).

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Ở bước 2, lắp ống số 1 sao cho miệng ống hướng lên.

  (b) Thí nghiệm trên, CuO có vai trò chuyển nguyên tố C thành CO2, nguyên tố H thành H2O.

  (c) Thí nghiệm trên còn được dùng để xác định định tính nguyên tố oxi trong phân tử saccarozơ.

  (d) Dung dịch Ca(OH)2 được dùng để nhận biết CO2 sinh ra trong thí nghiệm trên.

  (e) Kết thúc thí nghiệm: tắt đèn cồn, để ống số 1 nguội hẳn rồi mới đưa ống dẫn khi ra khỏi dung dịch trong ống số 2.

  Số phát biểu đúng là

  Chi tiết


 • (ID: 156268)

  Cho các sơ đồ phản ứng:

  Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; E và Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME < MF < 175.

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Có một công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

  (b) Chất Z hòa tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

  (c) Hai chất E và T có cùng công thức đơn giản nhất.

  (d) Từ Y điều chế trực tiếp được CH3COOH.

  (e) Nhiệt độ sôi của E cao hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH.

  Số phát biểu đúng là

  Chi tiết


 • (ID: 156267) Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y và Z, trong đó có một este hai chức và hai chức: MX < MY < MZ. Cho 29,34 gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp các ancol no và 31,62 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic kế tiếp trong cùng đẳng. Khi đốt cháy hết 29,34 gam E thì cần vừa đủ 1,515 mol O2, thu được H2O và 1,29 mol CO2. Khối lượng của Y trong 29,34 gam E là 

  Chi tiết


 • (ID: 156266) Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y và ancol propylic. X, Y là hai amin kế tiếp trong cùng dãy đồng đãng, phân tử X, Y đều có hai nhóm NH2 và gốc hiđrocacbon không no, MX < MY. Khi đốt cháy hết 0,5 mol E cần vừa đủ 2,755 mol O2, thu được H2O, N2 và 1,77 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E là 

  Chi tiết


 • (ID: 156265) Nhiệt phân hoàn toàn 11,88 gam X (là muối ở dạng ngậm nước), thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi) và 3,24 gam một chất rắn Z. Hấp thụ hết Y vào nước, thu được dung dịch T. Cho 80 ml dung dịch NaOH 1M vào T thu được dung dịch chỉ chứa một muối, khối lượng của muối là 6,8. Phần trăm khối lượng nguyên tố oxi trong X là  

  Chi tiết


 • (ID: 156264)

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Cho hỗn hợp Ba và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước (dư).

  (b) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

  (c) Cho hỗn hợp Ba và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

  (d) Cho hỗn hợp Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

  (e) Cho hỗn hợp BaCO3 và KHSO4 vào nước (dư).

  Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?

  Chi tiết


 • (ID: 156263) Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 7,47 mol O2, thu được H2O và 5,22 mol CO2. Khôi lượng của X trong m gam E là 

  Chi tiết


 • (ID: 156262) Cho các phát biểu sau:

  (a) Trong mật ong có chứa glucozơ và fructozơ.

  (b) Nước quả chanh khử được mùi tanh của cá.

  (c) Dầu dừa có thành phần chính là chất béo.

  (d) Vải làm từ tơ nilon-6,6 bên trong môi trường bazơ hoặc môi trường axit.

  (e) Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ được dùng trong kỹ thuật tráng gương.

  Số phát biểu đúng là

  Chi tiết


 • (ID: 156261) Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu trong O2 dư, thu được 13,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hòa tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 1M, thu được dung dịch chứa 34,6 gam hỗn hợp muối trung hòa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Gía trị của m là 

  Chi tiết


 • (ID: 156260) Khi thủy phân hết 3,42 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở thì cần vừa đủ 0,05 mol NaOH, thu được một muối và hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẵng. Đốt cháy hết Y trong O2 dư, thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là 

  Chi tiết