Chi tiết câu hỏi

ID:180020

Độ khó: Vận dụng

Tiến hành 3 thí nghiệm hấp thụ khí CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm x mol NaOH và y mol Ba(OH)2, kết quả thí nghiệm được mô tả theo bảng sau:

Thực hiện thí nghiệm

Thí nghiệm 1

Thí nghiệm 2

Thí nghiệm 3

Số mol CO2 bị hấp thụ

0,12

0,24

0,36

Khối lượng (gam) chất tan

trong dung dịch thu được

28,23

7,71

10,12

Khối lượng kết tủa thu được ở thí nghiệm 3 là

Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.

Đề thi chứa câu hỏi

Câu hỏi này chưa được sử dụng trong đề thi nào

Khóa học chứa câu hỏi

Câu hỏi này chưa được sử dụng trong khóa học nào