Chi tiết câu hỏi

ID:180021

Độ khó: Vận dụng

Tiến hành 2 thí nghiệm hấp thụ khí CO2 vào dung dịch chứa 8x mol NaOH và 12x mol Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được mô tả theo bảng sau:

Thực hiện thí nghiệm

Thí nghiệm 1

Thí nghiệm 2

Số mol CO2 (mol) bị hấp thụ

0,19

0,24

Khối lượng (gam) chất tan trong dung dịch thu được

m

m  +  7,1

Giá trị của m là

Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.

Đề thi chứa câu hỏi

Câu hỏi này chưa được sử dụng trong đề thi nào

Khóa học chứa câu hỏi

Câu hỏi này chưa được sử dụng trong khóa học nào