Chi tiết câu hỏi

ID:180028

Độ khó: Vận dụng

Để tráng một số lượng gương soi có diện tích bề mặt 0,35 m2 với độ dày 0,1 μm người ta đun nóng dung dịch chứa 30,6 gam glucozơ với một lượng dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Biết rằng khối lượng riêng của bạc là 10,49 g/cm3, hiệu suất phản ứng tráng gương là 80% (tính theo glucozơ) và thể tích lớp bạc trên một tấm gương được tính theo công thức V = S.d (S là diện tích bề mặt, d là độ dày của lớp bạc). Số lượng gương soi tối đa sản xuất được là

Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.

Đề thi chứa câu hỏi

Câu hỏi này chưa được sử dụng trong đề thi nào

Khóa học chứa câu hỏi

Câu hỏi này chưa được sử dụng trong khóa học nào