Chi tiết câu hỏi

ID:3736

Độ khó: Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là

Để xem lời giải chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.

Khóa học chứa câu hỏi

Câu hỏi này chưa được sử dụng trong khóa học nào