Thông tin đề

Bài 6: Bất phương trình mũ logarit
Lớp

12

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 261429 - clumsypotato 60 7.42 23 08:41 04/02/2020
00:03:56
1871
2 foto 178527 - tranhang0703 54 6.77 21 10:10 27/03/2020
00:59:11
1511
3 foto 80112 - Trân Văn Chữ 47 6.13 19 10:57 30/06/2019
01:00:00
2877
4 foto 106745 - Thay Đổi Tên 30 4.84 15 09:31 25/08/2019
01:00:00
7847
5 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 12 1.29 4 10:55 12/10/2019
00:08:45
2361
6 foto 250303 - Trưởng Vũ 11 1.29 4 11:20 16/11/2019
00:16:16
1293
7 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0.65 2 10:30 16/03/2020
00:01:13
1187
8 foto 256373 - Nguyễn Trần Nguyên Anh 0 0 0
-1574261999
9 foto 231814 - Haruki Shigu 0 0 0
-1561128544
1246
10 foto 190253 - phê 0 0 0 02:07 18/03/2020
00:00:03
2874