Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.03. Tổng ôn các dạng bài tập Thủy phân ESTE
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
20/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151261 - Nguyễn Minh Thuận 72 10 20 12:27 22/05/2020
00:02:32
1518
2 foto 242062 - conganhpbc2019 72 10 20 15:25 12/04/2020
00:02:57
3216
3 foto 300095 - Nguyenhonganh8402 72 10 20 16:52 11/04/2021
00:03:12
5247
4 foto 153765 - Nam Phong 72 10 20 08:51 09/04/2020
00:04:24
15360
5 foto 276161 - Vĩnh Hoàng 72 10 20 23:01 30/04/2020
00:14:06
1356
6 foto 101740 - nobitagnt 72 10 20 23:45 16/04/2020
00:30:42
11881
7 foto 267573 - Cao Xuân Vương 72 10 20 23:42 29/04/2020
00:30:55
2086
8 foto 265805 - ThanhThao09 72 10 20 17:10 24/06/2020
00:31:01
2538
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 72 10 20 18:29 15/04/2020
00:41:01
22015
10 foto 306786 - TrinhHa2k4 72 10 20 22:48 03/05/2022
00:44:52
1922