Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.21. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 3)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 137567 - lequangphuc3105 42 7 14 09:45 25/04/2019 3968
2 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:23 21/04/2019 1934
3 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 05:01 27/04/2019 1264
4 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 11:23 28/04/2019 998
5 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 0 0 0 06:40 01/05/2019 1331
6 foto 216495 - Huỳnh Phương 0 0 0 04:21 06/05/2019 1767