Thông tin đề

06. ESTE - LIPIT (40 CÂU VẬN DỤNG) - ĐỀ 02
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
06/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp