Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.04.03. Bài toán ĐỐT CHÁY CHẤT BÉO - PHẢN ỨNG VỚI H2
Lớp

12

Số câu

13 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
24/07/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp