Thông tin đề

Thi Online: Bài 5.02. Bài toán trọng tâm về AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

69 câu

Thời gian làm bài

100 phút

Thời gian mở vào thi

11:00
08/09/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp