Thông tin đề

Thi Online: Bài 8.07. Phương pháp giải bài toán HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với hợp chất
Lớp

12

Số câu

39 câu

Thời gian làm bài

100 phút

Thời gian mở vào thi

10:01
12/10/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp