Thông tin đề

11NC.03.02. Phương pháp giải bài toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm
Lớp

11

Số câu

120 câu

Thời gian làm bài

100 phút

Thời gian mở vào thi

19:00
07/11/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp