Thông tin đề

11NC.03.03. Phương pháp giải các dạng toán về muối cacbonat
Lớp

11

Số câu

181 câu

Thời gian làm bài

200 phút

Thời gian mở vào thi

14:00
15/11/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp