Thông tin đề

TÔ12.03. Tổng ôn các dạng bài tập Thủy phân ESTE (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 321366 - Nhiếp Vũ Hàn 1 0.77 2 23:43 22/06/2023
00:00:23
1011
2 foto 320663 - Thuận Nguyễn 0 0 0
-1683905461
6878
3 foto 317599 - NguyenThanhDatt 0 0 0 11:28 26/12/2023
00:00:04
4017