[SUPER-2: 2022] Đề số 25: Hướng dẫn giải nhóm câu hỏi NHẬN BIẾT - THÔNG HIỂU

[SUPER-2: 2022] Đề số 25: Hướng dẫn giải nhóm câu hỏi NHẬN BIẾT - THÔNG HIỂU

Vào học  
Nội dung bài giảng
 • Câu 41
 • Câu 42
 • Câu 43
 • Câu 44
 • Câu 45
 • Câu 46
 • Câu 47
 • Câu 48
 • Câu 49
 • Câu 50
 • Câu 51
 • Câu 52
 • Câu 53
 • Câu 54
 • Câu 55
 • Câu 56
 • Câu 57
 • Câu 58
 • Câu 59
 • Câu 60
 • Câu 61
 • Câu 62
 • Câu 63
 • Câu 64
 • Câu 65
 • Câu 66
 • Câu 67
 • Câu 68

Giáo viên

GiaoVienHoaHoc
Dạy môn Hóa học