Thông tin tài liệu

Tích vecto với một số
Lớp

10

Số câu

câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do