Thông tin tài liệu

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Định luật tuần hoàn
Lớp

10

Số câu

câu

Thời gian làm bài

50 phút

Loại đề

Chương

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Thời gian mở vào thi

Tự do