Thông tin tài liệu

Trao đổi nước ở thực vật
Lớp

11

Số câu

câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Chương

Sinh học cơ thể - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Thực vật

Thời gian mở vào thi

Tự do