Thông tin tài liệu

GIẢI FULL CHI TIẾT ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ - BỘ GIÁO DỤC 2019
Lớp

12

Số câu

câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do