Thông tin tài liệu

Chinh phục cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

12

Số câu

câu

Thời gian làm bài

45 phút

Loại đề

Chương

Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

Thời gian mở vào thi

Tự do