Bảng tin Hoc24h

Đề và đáp án thi THPT QG 2019 môn Vật lí

Cập nhật ngày : 26/06/2019 - 11663

Chi tiết các mã Đề và đáp án thi THPT QG 2019 môn Vật lí. Các bạn xem nhé!

Đề và đáp án thi THPT QG 2019 môn Vật lí

 

Đang cập nhật .....

Đáp án Mã đề 213

1-C 6-D 11-B 16-A 21-A 26-D 31-B 36-C
2-B 7-B 12-A 17-D 22-B 27-C 32-D 37-B
3-D 8-B 13-D 18-B 23-B 28-D 33-C 38-B
4-D 9-C 14-C 19-C 24-A 29-C 34-D 39-C
5-C 10-B 15-C 20-B 25-A 30-A 35-C 40-C

 

Đáp án mã đề 2018

1-B 6-B 11-A 16-B 21-D 26-D 31-B 36-B
2-D 7-A 12-C 17-D 22-D 27-A 32-C 37-C
3-D 8-C 13-B 18-A 23-C 28-D 33-C 38-B
4-A 9-B 14-A 19-B 24-D 29-D 34-D 39-B
5-B 10-C 15-D 20-D 25-B 30-C 35-A 40-C

 

Đáp án mã đề 222

1-B 6-A 11-D 16-A 21-C 26-A 31-C 36-B
2-A 7-B 12-B 17-A 22-D 27-C 32-C 37-D
3-B 8-B 13-B 18-D 23-A 28-A 33-D 38-A
4-A 9-C 14-C 19-D 24-D 29-A 34-D 39-D
5-B 10-C 15-D 20-B 25-C 30-B 35-A 40-B

 

Đáp án mã đề 222

1 - B 2  - A 3 - B 4 - D 5 - B
 6 - A 7 - B 8 - B 9 - C 10 - C
11 - D 12 - B 13 - B 14 - C 15 - D
16 - A 17 - A  18 19 - D 20 - B
21 - C 22 - C  23 - D  24 25
26 - A 27 28 29 - A 30
31 32  33  34 35 
 36  37 - D 38   39 40 - B

 

Đáp án mã đề 223

 1 - D 2 - B 3 - A  4 - B 5 - A
 6 - D 7 - A 8 - D  9 - A 10 - D
11 - D 12 - A 13 - D 14 - A 15 - B
16 -  17 -  18 -  19 -  20 - 
21 -  22 23 -  24 -  25 - 
26 -  27 -  28 -  29 -  30 - 
31 - A 32 - D 33 -  34 -  35 - 

 

 

Đề chính thức môn Vật lí

(Zing)


 

Dành cho 2K2: Luyện thi THPT QG 2020 >> 

 

 

Hoc24h