Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.17. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 91 9.67 29 04:29 08/05/2019 6256
2 foto 37705 - thad7 87 9.33 28 09:06 10/05/2019 5886
3 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 68 7.67 23 11:49 12/05/2019 3058
4 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 66 7.33 22 05:36 16/05/2019 2599
5 foto 214615 - leuyenvy 54 6.33 19 12:39 18/05/2019 2648
6 foto 184145 - giabinh 49 6.33 19 03:17 17/05/2019 5254
7 foto 181785 - Ngoctin 14 3.33 10 01:18 16/05/2019 5085
8 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 22 2.67 8 11:33 30/04/2019 4176
9 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 3 0.33 1 10:07 20/04/2019 1331
10 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 0 0 0 1331