Thông tin đề

Đề 2+: Luyện tập về cơ chế di truyền cấp tế bào (Câu hỏi mức VD&VDC)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183561 - Huy Đức 21 10 10 11:19 02/04/2019 3120
2 foto 223286 - Thiên Bằng Lai 18 9 9 12:02 06/05/2019 1135
3 foto 215936 - Se Doan 15 8 8 08:10 30/04/2019 1387
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 13 7 7 01:04 31/03/2019 16518
5 foto 177050 - Huy Nhật 11 7 7 05:57 11/04/2019 3581
6 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 9 6 6 06:01 26/03/2019 7853
7 foto 160027 - Trung Thiên 9 6 6 09:40 04/05/2019 5807
8 foto 163637 - vân Nguyễn 9 6 6 11:15 11/05/2019 6565
9 foto 75963 - Sơn Tùng 6 5 5 08:47 07/04/2019 1234
10 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 6 5 5 08:53 09/05/2019 8205