KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC (Chương trình GDPT 2018)

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC (Chương trình GDPT 2018)

Chuyên đề 7. NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (NHÓM HALOGEN)

[Chữa bài tập] Hóa 10.07.02. HYDROGEN HALIDE VÀ HYDROHALIC ACID

Ngày phát hành 00:01, 16-12-2022

60 phút    0 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC