KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC (Chương trình GDPT 2018)

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC (Chương trình GDPT 2018)

Chuyên đề 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Hóa 10.01.04. LỚP, PHÂN LỚP VÀ CẤU HÌNH ELECTRON

Ngày phát hành 00:01, 30-09-2022

60 phút    5 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC