KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC (Chương trình GDPT 2018)

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC (Chương trình GDPT 2018)

Chuyên đề 5. NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

Hóa 10.05.02. Ý NGHĨA VÀ CÁCH TÍNH BIẾN THIÊN ENTHALPY CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Ngày phát hành 00:01, 21-11-2022

60 phút    0 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC