KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC (Chương trình GDPT 2018)

KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC (Chương trình GDPT 2018)

VÀO HỌC

Chuyên đề 7. NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (NHÓM HALOGEN)

Hóa 10.07.01. NGUYÊN TỐ VÀ ĐƠN CHẤT HALOGEN

60 phút    166 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC