KHÓA 2021: CHỐNG ĐIỂM LIỆT MÔN HÓA HỌC

KHÓA 2021: CHỐNG ĐIỂM LIỆT MÔN HÓA HỌC

VÀO HỌC

Bài 14.2. Kiến thức trọng tâm HÓA VÔ CƠ 11 - Tổng ôn Lý thuyết NITƠ - PHOTPHO (Phần 2)

45 phút    80 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC