KHÓA 2021: CHỐNG ĐIỂM LIỆT MÔN HÓA HỌC

KHÓA 2021: CHỐNG ĐIỂM LIỆT MÔN HÓA HỌC

VÀO HỌC

Bài 15. Kiến thức trọng tâm HÓA VÔ CƠ 11 - Tổng ôn Lý thuyết CACBON - SILIC

45 phút    158 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC