SUPER-PLUS: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT HÓA HỌC

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: Chinh phục lí thuyết - Các chuyên đề Hữu Cơ

CPLT_HC.04. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Polime

Ngày phát hành 00:00, 31-01-2019

40 phút    12 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC