KHÓA 2K4: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K4: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 1. Nguyên tử NC

10NC.01.01. Các dạng toán về đồng vị (Phần 2)

45 phút    5179 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC