KHÓA 2K4: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K4: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh NC

H10.NC.06.09. Phương pháp giải CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHẢN ỨNG CỦA H2SO4 ĐẶC VỚI HỢP CHẤT

45 phút    849 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC