KHÓA 2K4: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K4: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn NC

H10.NC.02.01. Phương pháp giải bài toán xác định tên nguyên tố hóa học

45 phút    3146 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC