Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHÓA 2K3: CHINH PHỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 10 - KHOÁ 2019

KHÓA 2K3: CHINH PHỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 10 - KHOÁ 2019

VÀO HỌC

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn NC

H10.NC.02.01. Phương pháp giải bài toán xác định tên nguyên tố hóa học

45 phút    1377 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC