KHÓA 2K4: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K4: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh NC

H10.NC.06.06. Phương pháp giải BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỦA H2SO4 LOÃNG VỚI KIM LOẠI

45 phút    1179 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC